“บ้านสมเด็จ”โต๊ะกลมหนุนDLTVแก้ปัญหาขาดแคลนครู

149

รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

17 ก.ค.63 / มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรมความร่วมมือการผลิตสื่อการเรียนรู้ เพื่อการสนับสนุนการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และแบบทางไกล (DLTV) โดยมี รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ซึ่งภายในการประชุมมีการบรรยาย 2 เรื่อง ดังนี้

1. การบรรยาย เรื่อง “การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โรงเรียนสาธิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

2. การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและผลิตสื่อสารการเรียนรู้เพื่อการสนับสนุนการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และแบบทางไกล (DLTV)”

วิทยากรการบรรยาย ดังนี้
1. รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี
2. อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
3. อาจารย์บุปผา บรรลือเสนาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
4. อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
5. ผศ.ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
6. คุณจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. ว่าที่ร้อยเอก อรรถพล ห้วยกรุด ศึกษานิเทศก์ สพป. สมุทรสาคร และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม DLICT
8. คุณลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์ สพป. สมุทรสาคร

ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน

#BSRUNews