สมุทรปราการจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ครั้งที่6

379

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ เป็นประธานเปิด “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16-22 ก.ค.63 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง อ.เมืองสมุทรปราการโดยมี นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

ภายในได้มีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆ จำนวน 80 ร้านค้า ผลิตผลทางการเกษตรที่โดดเด่นของ จ.สมุทรปราการ อาทิ- ปลาสลิด กุ้งเหยียด ผลิตภัณฑ์แปรรูปของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน-สินค้าอาหารด้านประมงจากอำเภอบางบ่อ และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ที่มีคุณภาพปลอดภัย และได้มาตรฐาน

พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร การประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร และการสาธิตเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร สำหรับ การจัดงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยในราคายุติธรรมจากเกษตรกรผู้ผลิตและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโดยตรง ตลอดจนเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้คุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ สามารถแข่งขันกับตลาดทั้งในและต่างประเทศได้

ศุภลักษณ์ พวงเพชร จ .สมุทรปราการ/รายงาน