องคมนตรี ตรวจติดตามโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย โรงเรียนบ้านห้วยยางและโรงเรียนฟากท่าวิทยา ในโครงการกองทุนการศึกษา พระราชทาน

97

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 63 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี กรรมการโครงการกองทุนการศึกษาและคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามนักเรียนในโครงการทุนพระราชทานฯ ของโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 4 ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์และพ.อ.ศุภฤกษ์ สถาพรผล รอง ผบ.มทบ.35 หัวหน้า ส่วนราชการให้การต้อนรับ

ซึ่งองคมนตรี ฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานในการเรียนการสอน ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนความต้องการ ของโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ได้แก่ ปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน ปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อยทำให้เป็นอุปสรรค์ต่อสื่อการเรียนและสัญญาณอินเทอร์เน็ตล่มบ่อย รวมไปถึงปัญหาสัญญาณดาวเทียมไม่เสถียรทำให้การเรียนทางไกล องคมนตรีและคณะได้ทราบข้อมูลจะนำไปพิจารณาเพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียนบ้านบ้านบ่อเบี้ย เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่พื้นที่ห่างไกลและเป็นพื้นที่ติดแนวชายแดนไทย – ลาว เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดทำการเรียน การสอน ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียน 88 คน มีข้าราชการครู 9 คน และพนักงานลูกจ้างอีก จำนวน 5 คน รวมเป็น 14 คน

ต่อมาองคมนตรีและคณะ ไปเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยยาง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งขึ้นเมื่อปี 2527 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งหมด 127 คน ครูและบุคลากร จำนวน 17 คน นักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน จำนวน 1 ทุน

ช่วงบ่ายพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี องคมนตรีและคณะ ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการกองทุนการศึกษาที่โรงเรียนฟากท่าวิทยา อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับโครงการกองทุนการศึกษา เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทย โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ห่างไกลทุรกันดาร อยู่ตามแนวชายแดนของประเทศและที่ด้อยโอกาส ไม่ได้รับมาตรฐานการเรียนการสอนเช่นนักเรียนในเมือง จึงมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อลดช่องว่างของความแตกต่างดังกล่าว ปัจจุบันมีโรงเรียน/วิทยาลัย ในโครงการกองทุนการศึกษา ทั้งสิ้น 155 แห่ง และโรงเรียนในเครือข่ายอีก จำนวน 4 แห่ง กระจายอยู่ในพื้นที่ 35 จังหวัดทั่วประเทศไทย
สำหรับจังหวัดอุตรดิตถ์นั้น มีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานฯมาตั้งปี 2552 เป็นต้นมา จำนวน 12 รุ่น รวมจำนวน 24 คน ซึ่งโรงเรียนที่นักเรียนได้รับทุนพระราชทานจะเป็นต้นแบบสถานศึกษาแห่งคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานแห่งความพอเพียง ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการศึกษาตามพระราชประสงค์ที่มุ่งหวัง และพระราโชบายที่ได้พระราชทานไว้ ในการสร้างคนดีคืนสู่สังคมไทย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน