กอ.รมน.จังหวัดจับมือ กศน.น่าน สร้างความเข้มแข็งสร้างอาชีพระดับตำบลอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2

84

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 เวลา 0900 น. พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่สน (ทหาร)เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งระดับตำบลอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเชียงแข็ง ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจาก 4 ชุมชนของตำบลในเวียงฯ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านเชียงแข็ง,ชุมชนบ้านน้ำล้อม,ชุมชนบ้านมหาโพธิ และชุมชนบ้านท่าช้าง จำนวน 30 คน โดยทีมงาน 3 ประสาน(กอ.รมน.จังหวัด น่่าน ,กศน.น่าน และปราชญ์เพื่อความมั่นคง)ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 2 กิจกรรมทางเลือกดังนี้1.การแปรรูปเนื้อสัตว์(แหนมหมูตุ้ม) เพื่อบริโภค และจำหน่าย โดยคุณทองมัน บูรณะศรี ปราชญ์เพื่อความมั่นคงฯ

2.การทำไข่เค็มสมุนไพร เพื่อบริโภค และจำหน่าย ฝึกสอนโดยคุณศรีเพียร จิณาเกตุ ปราชญเพื่อความมั่นคงฯ

พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน (ทหาร) กล่าวว่า ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด – 19 ทุกประการ ผู้เข้ารับการอบรมมีความตั้งใจและสนใจที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวบรรยากาศการฝึกอบรมฯเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเต็มการร่วมแรงร่วมใจในการที่จะทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนและสามารถจุดประกายแนวความคิดเพื่อที่จะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในยุคสถานการณ์โควิด – 19 โดยการพึ่งตนเองให้มากที่สุด

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน