พช.น่าน หนุนเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคีฯ

70

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชุมชนต้นน้ำน่าน (ชตน.) บ้านควัะ ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นางณัฐนรี ศรีชัยยะ รักษาราชการแทนพัฒนาจังหวัดน่าน มอบหมายให้นางรัตติยา ศรีสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี โครงการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล” กิจกรรมฝึกปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ทั้ง 7 ภาคี ครั้งที่ 3

น.ส กุล ปัญญาวงค์ ได้ให้องค์ความรู้ แนวทางการดำเนินกิจกรรมในการดำเนินงานมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ครัวเรือนต้นแบบฯ ประชาชนที่สนใจ จากอำเภอแม่จริม อำเภอสันติสุข อำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย และอำเภอนาหมื่น รวม 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน