ศาลจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมในจังหวัดสิงห์บุรี

84

นายนิรันดร์ ควรรักษ์เจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนยุติธรรมในจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563”

โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมายใหม่ที่สำคัญและประชาสัมพันธ์กระบวนการทำงานของศาลยุติธรรมในการใช้นวัตกรรมและนำเทคโนโลยีอื่นๆมาใช้ในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานตลอดจนเพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นการร่วมกันแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
โดยมี อารีย์รัตน์ กิตติวินิชนันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี-กระบวนการยุติธรรม เจ้าหน้าที่ร่วมพิธี

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 80 คน จากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสิงหุ์บุรี โครงการแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายใหม่ที่สำคัญและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การเป็น Digital Cout โดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี และ นายศุภฤกษ์ สุกรเสพย์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสิงห์บุรีเป็นวิทยากร ช่วงที่สองเป็นการอภิปรายปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย นายประณต วราดิเรก ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดสิงหุ์บุรี นายปวีณา วิโรจณ์ธนะชัย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสิงห์บุรี และผู้อำนวยการพัฒมี พ่วงสุมทร์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดสิงหุ์บรี ร่วมเป็นวิทยากรในช่วงอภิปราย ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

สุภาวดี   จ.สิงห์บุรี/รายงาน