“ธรรมนัส”ขับเคลื่อนเกษตร1ตำบล1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

114

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“ธรรมนัส” ลงศึกษาดูงานต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ฟื้นฟูภาคการเกษตรจากผลกระทบไวรัลโควิด – 19

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมและศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ศูนย์เรียนรู้จิตอาสาและเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมพัฒนาที่ดิน ได้เห็นถึงผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ประเด็นสำคัญคือภาคการเกษตรนั้น เป็นทั้งแหล่งอาหาร รายได้ และปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตของคนในประเทศ จึงได้จัดทำโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 เพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัลโควิด – 19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรง และทางอ้อม ทำให้คนตกงาน ขาดรายได้ จำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อรองรับแรงงานที่กลับคืนถิ่นสู่ภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่น โดยส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรในรูปแบบทฤษฎีใหม่ทั้งหมด 4,009 ตำบล ให้บริหารจัดการพื้นที่ตามภูมิสังคมและภูมินิเวศน์ของแต่ละพื้นที่ จะเป็นโครงการที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะสั้น และสร้างความเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาว ช่วยเหลือให้เกษตรกรใช้ที่ดินเพื่อประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน จะดำเนินงาน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมปรับปรุงแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ และกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการปรับปรุงบำรุงดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการทำการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และภูมิสังคม ทำให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงตนเอง สร้างรายได้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียง และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในท้องถิ่นมีความมั่งคง

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน