ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน จัดอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล

172

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมโรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผบก.ภ.จ.น่าน เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมประชาชน ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ของตำรวจภูธรภาค 5 และเป็นวิทยากรบรรยายการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลของตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สถานีตำรวจ 7 สถานีประกอบด้วย 1.สภ.ปัว 2.สภ.เชียงกลาง 3.สภ.ทุ่งช้าง 4.สภ.บ่อเกลือ 5.สภ.เฉลิมพระเกียรติ 6.สภ.งอบ และ 7.สภ.อวน มีประชาชนร่วมเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 700 คน โดยมี พ.ต.อ.เจริญ สุริยงค์ ผกก.สภ.ปัว ร่วมทั้ง หัวหน้าสถานีตำรวจทั้ง 6 แห่ง พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุวัฒน์ จินดาวรรณ รอง ผกก.ป.ฯ ,พ.ต.ท.กระจ่าง จิตอารี รอง ผกก.(สอบสวน),พ.ต.ท.สัณห์ ล้านมา รอง ผกก.สส.สภ.ปัว ,

ข้าราชการตำรวจในสังกัด,และมีนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัว ,นายประกวด พายัพสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว ,จนท.ฝ่ายปกครอง อ.ปัว ,จนท.จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยวิชา ความรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทานฯการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ บรรยายโดย ร.อ.นฤดล หมอป่า / วิชา การแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในบริบททางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลง บรรยายโดย พ.อ.ดร.พงศ์ศิริ พงศ์อริยะมงคล / วิชา เทคนิคการประชาสัมพันธ์แสวงหาการมีส่วนร่วม ของประชาชนฯ บรรยายโดย นายศราวุฒิ แช่มช้อย / วิชา การสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายพลังแผ่นดินแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของบ้านเมืองและสนับสนุนกิจการตำรวจ บรรยายโดย พ.ต.ต.นิคม คำเปี้ยว ในครั้งนี้

พล.ต.ต.สัณห์ โพธิ์รักษา ผบก.ภ.จ.น่าน กล่าวว่า จากปัญหาอาชญากรรมในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย เพศ และทรัพย์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐก สังคม การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยีต่างๆ ค่อนข้างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนและพัฒนารูปแบบ ต่างๆ มากขึ้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ซึ่งกฎหมายให้อำนาจหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในแต่ละพื้นที่มีภารกิจหลายด้านทำให้มีกำลังไม่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ การป้องกันอาชญากรรม ตามนโยบายของรัฐบาลจึงต้องมีการบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ดังกล่าว

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน