ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จับมือ สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดมหาสารคามเฝ้าระวังโรคปาก-เท้าเปื่อย

242

เมื่อวันที่ 14 ก.ค.63 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีการร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU “ยกระดับการเฝ้าระวังโรคและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม จังหวัดมหาสารคาม โดยเป็นความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กับทางสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด พร้อม Kick Off โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก-เท้าเปื่อยในโคนมและการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 3/2563

 

นายณัฐวุฒิ ประทีปะวณิช รักษาการผู้จัดการสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด กล่าวว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดให้มีโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง โดยกำหนดให้มีการณรงค์ฉีดวัคซีนปีละ 3 รอบ เป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมโรคและทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันระดับฝูงที่สามารถป้องกันการเกิดโรคได้ดีอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับทางสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมมหาสารคาม จำกัด ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางให้มีการดำเนินงานการร่วมกันแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังโรค สร้างระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ระบบเทคโนโลยีด้านสารสนเทศโคนม ผ่านแอพลิเคชั่นเชียนแดรี่ เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวังโรค ลดปัญหาการระบาดของโรค ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกัน การเกิดโรคระบาดและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการที่เลี้ยงโคนม ต่อไป

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน