ตั้งคณะทำงานหารือแนวทางและกำหนดกรอบการทำงานร่วมกันในการจัดทำข้อมูลเปิด (Open Data)

84

14 ก.ค. 63/พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลเปิด (Open Data) โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service : GDCC) โดยมี นายธรรมรัตน์ มุกมีค่า ผู้อำนวยการสำนักการคลัง นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล นายสุชัย สกุลรุ่งเรืองชัย ผู้อำนวยการเขตวัฒนา นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทน บมจ. กสท โทรคมนาคม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสุทัศน์ กทม.

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของรัฐร่วมกัน โดยเริ่มจากฐานข้อมูลด้านระบบภาษีเพื่อให้หน่วยงานของรัฐได้รับความสะดวกในการนำข้อมูลไปใช้งาน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางและกำหนดกรอบการทำงานร่วมกัน

ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้ นายประสพสุข พิมพโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครในคณะทำงานร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หารือรายละเอียดแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดผลดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานในอนาคตต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน