พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกสภาสวนสุนันทา

139

14 ก.ค.63/พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 160 ง วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 รับสนองพระบรมราชโองการโดย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี