กรมพัฒนาที่ดินปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

220

กรมพัฒนาที่ดิน ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ที่อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ที่พื้นที่เครือข่ายหมอดินอาสา บ้านนาคูณ หมู่ 3 ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น พร้อมทั้งบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่ารักษาระบบนิเวศ และปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างความเขียวขจีจากไม้ยืนต้นนานาชนิด ทั้งชนิดรับประทานได้และไม้ใช้สอย

 

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า กรมพัฒนาที่ดินตั้งเป้าหมายปลูกไม้ยืนต้นทั่วประเทศ 1,000,000 ต้นกล้า เริ่มโครงการวันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 2563 โดยอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งเหมาะแก่การปลูกไม้ยืนต้น พร้อมเชิญชวนหน่วยงานราชการ รวมถึงประชาชนปลูกไม้ยืนต้น โดยสามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ราชการ และภาคประชาชน เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยสามารถปลูกผักผลไม้ระยะสั้นควบคู่ไปด้วย รวมถึงพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ เป็นการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้กับพื้นที่ นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินยังได้เพาะกล้าไม้ ร่วมกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ เพื่อมอบให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ รักและหวงแหนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการปลูกต้นไม้และรักษาคุณภาพของดินอีกด้วย

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน