ฝ่ายปกครองเทศบาล รพ.สต.ตรวจแผงพระร้านขายของเก่าตลาดนัดเพชรธารา

236

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. ที่ตลาดนัดเพชรธารา แผงพระและขายของเก่า หมู่ที่ 1 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วย เทศบาลตำบลท่าเสาและ รพ.สต.หม่อนดินแดง ประกอบไปด้วย นาย สุทธิพงษ์ นาคมูล หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งเแวดล้อม สสจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางพนิดา น้าทิพากร ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลและนายรัก นันต๊ะ ผอ.รพ.สต.หม่อนดินแดง นายปฏิพันธ์ คงแดง ป.ฝ่ายความมั่นคง อ.เมือง และนายบุญช่วย ทิงิ้วงาม กำนันตำบลท่าเสา เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งนายธวัฒชัย สุวัฒนวนิช ผู้ประกอบการตลาดนัดแผงพระและขายของเก่า จะต้องจัดทำทะเบียนผู้จำหน่ายอาหารและสินค้า โดยต้องเป็นผู้ค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงในการจัดทำแผนผังการจัดตลาดนัดกำหนดพื้นที่จำหน่ายแผงละ 3 เมตร เว้นระยะห่าง 1 มตร/แผง กำหนดเส้นทางการเดินภายในตลาดเป็นทางเดียวกันเพื่อความสะดวกให้ผู้ซื้อการจัดการสถานที่ให้ถูกสุขลักษณ กำหนดขอบเขต ทางเข้าและทางออกของตลาดอย่างชัดเจน พร้อมตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมเจลแอลกอฮอล์หรืออ่างล้างมือ เพื่อทำความสะอาดก่อนเข้าตลาดและจัดทำป้ายบอกทางเข้าและทางออกให้ชัดเจนป้ายห้ามเข้าและออกในจุดที่ไม่ใช่ทางเข้าหรือทางออก พร้อมมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลในจุดที่ห้ามเข้าและออการกำกับดูแลผู้จำหน่ายอาหารและสินค้าในตลาดต้องคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้จำหน่ายอาหารและสินค้าก่อนเข้าตลาด

หากพบผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเช่นมี ไข้ไอจาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดจำหน่ายและไปพบแพทย์ ในส่วนผู้จำหน่ายอาหารและสินค้า ต้องใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลาดในเวลาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในตลาด การกำกับดูแลผู้มาซื้อของที่ตลาดผู้ซื้อต้องผ่านจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าบริเวณตลาดทุกรายให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้รักษาระยะห่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร กำหนดเวลาการเปิดตลาตนัดแผงพระและของเก่า กำหนดการเปิดตลาดนัดตามมาตการผ่อนปรน

ทั้งนี้ตลาดนัดดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันอาทตย์ในสัปดาห์ ของทุกเดือน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 63 เป็นต้นไป หากพบปัญหาอื่นๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวสโคโรนา 2019 ทางเจ้าของตลาด จะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม

ประสิทธิ์ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน