ราชภัฏมหาสารคาม ส่งเสริมการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูป น้ำนมข้าว

125

รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผอ.สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้เข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้จากการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนายกระดับผลผลิตข้าวในพื้นที่บ้านหนองฮี ตำบลเมืองเตา มาตั้งแต่ปี 2561 และได้พัฒนาต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์ส่งวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งจะสามารถการันตรีถึงคุณภาพของผลผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค อันจะส่งผลต่อการขยายตลาดได้มากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชาวบ้าน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แปรรูป น้ำนมจมูกข้าวหอมมะลิงาดำ บรรจุขวดพลาสติก ผลงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี ตำบลเมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม


นาย เด่นชัย ชาวสวน ชาวบ้านหนึ่งใน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี ตำบลเมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม กล่าวว่า หลังจากที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎได้เข้ามาส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของชาวบ้านเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานของข้าวและต่อยอดสู่การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ทำให้ชาวบ้านมีรายได้ที่สูงขึ้น และผลิตแปรรูปต่าง ๆ การต่อยอดองค์ความรู้จากการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลาย ผลิตภัณฑ์แปรรูป น้ำนมจมูกข้าวหอมมะลิงาดำ บรรจุขวดพลาสติก ผลงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี ตำบลเมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งทางสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ได้เข้าไปส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าว ด้วยการทำระบบอินทรีย์ พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลาย อาทิ น้ำนมจมูกข้าวหอมมะลิงาดำ สังขยาข้าวฮางงอก เป็นต้น ภายหลังการนำออกสู่ตลาด ได้ ก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้า มียอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านมีรายได้รายเดือนสูงขึ้น เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตต่อไป

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน