เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว

98

วันที่ 11 ก.ค.2563 นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ชุมชนเคหะ 1 และชุมชนหัวถนนก้าวหน้า เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า เพราะโรคพิษสุนัขบ้าสามารถป้องกันได้ แต่ถ้าป่วยแล้วไม่สามารถรักษาได้ เสียชีวิตทุกรายไม่ว่าคนหรือสัตว์ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นายไสว เขียวจันทร์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช พร้อมโดย งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคุณหมอตอง สัตวแพทย์หญิงอิงอร ปรีชาญวินิจ ได้ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในชุมชนเคหะ 1 ชุมชนหัวถนนก้าวหน้า และในทุกชุมชนเป็นประจำและต่อเนื่องทุ

กเดือน อย่างไรก็ตามหากเจ้าของสุนัขและแมว มีความประสงค์จะให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สามารถติดต่อได้ที่งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ใน วันและเวลาราชการ ซึ่งเทศบาลนครฯได้เตรียมวัคซีนสำรองไว้อย่างเพียงพอ

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน