วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.โบราณสถาน ฯปกป้องดูแลมรดกภูมิปัญญา

93

เมื่อวันที่10 กรกฎาคม 63ที่ศาลาประชาคม หน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีจัดประชุมสร้างความรู้เข้าใจกับ พระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อดูแลมรดก ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมโดยมี นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อช่วยกันปกป้องดูแลมรดกภูมิปัญญา/ศิลปวัฒนธรรม ให้กับคณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัด/อำเภอ/ตำบล อส.มศ. และผู้นำพลังบวรชุมชนคุณธรรม รวมจำนวน 120 คน/รูป

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน