รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ติดตามงานในพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ จ.มหาสารคาม

304

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม มีรายละเอียดดังนี้

-เปิดการอบรมและมอบเงินอุดหนุน จำนวน 6 ล้านบาท และมอบปัจจัยการผลิต และเวชภัณฑ์แก่เกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพดี จัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 7 อำเภอเชียงยืน
-ตรวจเยี่ยม ร่วมปลูกต้นไม้ และติดตามผลการปฏิบัติงาน การเก็บเมล็ดพันธุ์และห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม อำเภอเชียงยืน
-ติดตามงาน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม อำเภอเชียงยืน


-ตรวจเยี่ยม ติดตามงาน และร่วมปลูกต้นไม้ ณ หน่วยผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์กุดรัง ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง อำเภอกุดรัง
ทั้งนี้ผอ.ศูนย์ฯได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมการเพาะหนอนแมลงวันลายโดยใช้เศษเปลือกผลไม้ เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับสัตว์
-ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน PHORA แปรรูปอาหารสัตว์ตักสิลานาโพธิ์ NP และมันแปลงใหญ่ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตอาหารสัตว์แปรรูปมันสำปะหลังเพื่อเป็นอาหารสัตว์ และมีการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ใช้น้ำจากอุตสาหกรรมโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังให้ผลผลิตสูง ลดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากน้ำเสีย
ในการนี้นายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ในการกล่าวต้อนรับท่านรองอธิบดีฯ และคณะ

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน