ไม้ผลภาคใต้ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง สิงหานี้เต็มตลาด

985

อัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สศก. เผยไม้ผลภาคใต้ ให้ผลผลิตรวม 8.4 แสนตัน ‘ทุเรียน’ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.93 ออกตลาดมากสุด ส.ค. 63

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงข้อมูลไม้ผลรวม 14 จังหวัดภาคใต้ ปี 2563 คือทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ซึ่ง สศก. โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สศท.8) ร่วมกับคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ มีมติเห็นชอบผลพยากรณ์ข้อมูลไม้ผล ปี 2563 ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ณ 26 พฤษภาคม 2563) พบว่า ผลผลิตรวมของไม้ผลทั้ง 4 ชนิด เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณร้อยละ 5.93 ซึ่งผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนสิงหาคม 2563

สำหรับสถานการณ์ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด พบว่า เนื้อที่ให้ผล ทั้ง 4 ชนิด มีจำนวน 887,852 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวน 844,042 ไร่ (เพิ่มขึ้น 43,810 ไร่ หรือร้อยละ 5.19) โดยทุเรียนและมังคุด เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.80 , 1.57 ตามลำดับ

ทั้งนี้ เนื่องจากทุเรียนและมังคุดที่ปลูกทดแทนเงาะ ลองกอง และยางพาราเริ่มให้ผล ส่วนเงาะและลองกอง ลดลงร้อยละ 5.27 , 5.65 ตามลำดับ เนื่องจากส่วนมากมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกทุเรียน ด้านผลผลิตรวม ทั้ง 4 ชนิด มีจำนวน 844,003 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีจำนวน 796,751 ตัน (เพิ่มขึ้น 47,252 ตัน) คาดว่า ทุเรียน มีจำนวน 588,337 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.03

ส่วนไม้ผลชนิดอื่น ๆ มีผลผลิตลดลง โดยเงาะ มีจำนวน 50,280 ตัน ลดลงร้อยละ 29.52 ลองกอง มีจำนวน 52,178 ตัน ลดลงร้อยละ 27.99 และมังคุด มีจำนวน 153,208 ตัน ลดลงร้อยละ 10.30 ทั้งนี้ผลผลิตต่อไร่ของทุเรียนคาดว่ามีทิศทางเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาอยู่ในเกณฑ์ดีจูงใจให้เกษตรกรดูแลรักษา มีการเตรียมแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้ในการดูแลต้นทุเรียน และมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อผลิตทุเรียน GAP เพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน มังคุด เงาะ และลองกอง ผลผลิตต่อไร่ คาดว่าลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้การติดดอกออกผลน้อยลง

พัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการ สศท.8

ด้านนางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการ สศท.8 กล่าวเสริมว่า ขณะนี้ ไม้ผลทั้ง 4 ชนิด เริ่มติดผลและทยอย ออกสู่ตลาดแล้ว โดยทุเรียนมีผลผลิตออกประมาณร้อยละ 10 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวในช่วงแรกเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองและทุเรียนที่ใช้สารกระตุ้นการออกดอก โดยจะออกมากช่วงเดือนสิงหาคม ร้อยละ 33 มังคุด เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน และเกือบร้อยละ 50 จะออกมากช่วงเดือนสิงหาคม 2563 เงาะ เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และจะออกมากช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ถึงร้อยละ 40 และลองกอง ผลผลิตส่วนมากอยู่ในระยะติดผลอ่อน ผลผลิตจะออกมากช่วงเดือนกันยายน 2563

สำหรับแนวทางบริหารจัดการไม้ผลภาคใต้ เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของผลผลิตช่วงออกสู่ตลาด พบว่า ส่วนใหญ่จังหวัดสามารถบริหารจัดการปริมาณการผลผลิตและความต้องการของตลาดได้อย่างสมดุล โดยมีตลาดรองรับ ได้แก่ ล้งในประเทศ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร Modern Trade ไปรษณีย์ไทย ตลาดออนไลน์ ตลาดค้าผลไม้ในจังหวัด และขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง

อย่างไรก็ดี หลังจากนี้ สศท.8 จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดร่วมกับคณะทำงานสำรวจข้อมูล ไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ และมีการกำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเอกภาพไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ ปี 2563 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมมรกตทวิน จังหวัดชุมพร เพื่อจัดทำข้อมูลสถานการณ์การผลิต ไม้ผลเอกภาพเชิงลึกในระดับอำเภอต่อไป

สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลไม้ผลภาคใต้เพิ่มเติมได้ที่ สศท.8 โทร. 0 7731 1641 Email: zone8@oae.go.th

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน