กทม.จับมือศิลปากรพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ผลักดันกรุงเทพฯ เป็นเมืองอัจฉริยะ

246

9 ก.ค.63/นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่อผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผศ.ดร.นนท์ คุณค้ำชู คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล มหาวิทยาลัยศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่อผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียสำคัญในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว เพื่อผลักดันเป็น “กรุงเทพมหานครเมืองอัจฉริยะ” (Bangkok Smart City) ภายใต้แนวคิดเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่อผลักดันเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เป็นการสร้างกรอบและต้นแบบการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โดยนำพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์มาเป็นพื้นที่ศึกษา รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

สำหรับการดำเนินงานและประสานความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยศิลปากรในการพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยมีขอบเขตการดำเนินการในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน บริเวณที่มีน้ำล้อมรอบทางด้านทิศตะวันออกจดคลองรอบกรุงหรือคลองโอ่งอ่างและบางลำภู ตั้งแต่เชิงสะพานพระปกเกล้าขึ้นไปทางทิศเหนือไปบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณป้อมพระสุเมรุ

ทิศตะวันตกจดแม่น้ำเจ้าพระยา โดยร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ภายใต้กรอบแนวคิดใน 3 เรื่องหลัก ประกอบด้วย 1.City Information Model ร่วมกันสร้าง ecosystem และพัฒนา Open World Platform เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการข้อมูลเปิดของพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่อสาธารณประโยชน์

2.Urban Development ร่วมมือกับเครือข่ายชุมชนในแต่ละพื้นที่เพื่อให้มีส่วนร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และมีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

3.Creative Economy ร่วมมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภายใต้สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตที่ทรงคุณค่าทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ในแต่ละย่านที่มีศักยภาพ เช่น ย่านศิลปากร (แนวคิดการพัฒนาเป็น living gallery) ย่านปากคลองตลาด (แนวคิดการพัฒนาเป็น flower lab) และย่านบางลำภู (มีแนวคิดการพัฒนาเป็น food lab) โดยมีระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามร่วมกัน

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังดำเนินการพัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนที่มีศักยภาพสูง เพื่อช่วยกันพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรอบความร่วมมือ RMIT กับมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย และกรอบความร่วมมือ Future City กับสถานทูตอังกฤษ

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครเป็นผู้สนับสนุนพื้นที่ดำเนินงานพัฒนา หรือพื้นที่สาธารณะในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร รวมถึงอำนวยความสะดวกในการประสานการระหว่างกัน ประชาชน และหน่วยงานอื่นในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และพันธกิจของกรุงเทพมหานคร สนับสนุนการเปิดข้อมูลที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเพื่อให้เกิดการนำข้อมูลไปใช้อย่างกว้างขวางเมื่อได้รับความยินยอมจากหน่วยงานในสังกัดเป็นรายกรณี

ส่วนข้อมูลนอกเหนือความรับผิดชอบจะเป็นผู้ประสานเจ้าของหน่วยงานข้อมูลเป็นรายกรณี ซึ่งข้อมูลที่เปิดเผยนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย

อีกทั้งร่วมมือกันศึกษาแนวทางการจัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของกรุงเทพมหานครเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนา กลยุทธ์ วิธีการดำเนินงาน ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และพันธกิจของกรุงเทพมหานคร ด้านมหาวิทยาลัยศิลปากร แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ค้นคว้า ศึกษา วิจัย และให้คำปรึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม ภูมิปัญญา เพื่อให้บริการประชาชน และการพัฒนาการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ร่วมนำข้อมูลของเมืองมาต่อยอดให้เกิดการบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานคร ร่วมมือกันศึกษาแนวทางการจัดทำแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร และเป็นศูนย์กลางการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมดำเนินการ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน