คลินิกเกษตรเคลื่อนที่จ.สิงห์บุรีให้ความรู้ชุมชน

194

วันที่ 9 ก.ค.63 ณ องค์การบริหารส่วนตำบล หัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมบูรณาการให้บริการกว่า 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพืช การเลือกซื้อสารเคมีอย่างถูกวิธี การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในแปลงนา การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การทำหมันสุนัขและแมว สาธิตการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน การให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการน้ำ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน การสาธิตแปรรูปอาหาร

การให้คำแนะนำด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่าถูกวิธี การจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และบริการตรวจสารพิษตกค้างในร่างกาย จากหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมีการให้บริการจากหน่วยงานเอกชนจำนวนมาก เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตร และกระตุ้นให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้ทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลการประกวดผลงานดีเด่นแก่เกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เกษตรกร ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 ราย

สุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์ จ.สิงห์บุรี/รายงาน