GPSC โชว์โครงการโรงเรียนวิถีใหม่ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันโควิด19

157

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 ก.ค. ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นตัวแทนรับมอบโครงการโรงเรียนวิถีใหม่ ( ( The New Normal School ) จาก นายชวลิต ทิพพาวานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน ) ที่ โรงเรียนวัดตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง

นายชวลิต ทิพาวานิช กล่าวว่า เนื่องจากรัฐบาลได้มีการประกาศเปิดทำการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศ นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการศึกษาไทย ซึ่ง GPSC ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้กับเยาวชนไทย โดยการเข้าร่วมยกระดับโครงการ “ โรงเรียนวิถีใหม่ ( The New Normal School ) ให้สอดรับกับสถานการณ์และมาตรการด้านสุขอนามัย จึงได้ร่วมกันออกแบบ ผลิตอุปกรณ์การเรียนการสอนภายใต้มาตรการ Social Distancing เพื่อให้การสอนดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีความปลอดภัยสูง รักษามาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

จึงได้ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ชุมชน และ วิทยาลัยสารพัดช่าง ร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์ป้องกัน และออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รวมไปถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน เช่น ฉากอะคริลิคป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค เพื่อติดตั้งในห้องเรียนทุกระดับชั้น จำนวน 264 ชิ้น เครื่องล้างมืออัตโนมัติบรรจุน้ำอิเล็กโทรไลต์เพื่อล้างมือแบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 8 เครื่อง และการติดตั้งป้ายสื่อความ Social Distancing ตามจุดต่างๆ ภายในโรงเรียน ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการประมาณ 1 ล้านบาท

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน