จ.น่าน คัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น ระดับจังหวัด รอบสุดท้าย

496

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ บ้านนากอก หมู่ที่ 1 ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน คณะกรรมการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น นำโดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายคมสันต์ วิสิทธิศาสตร์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน , นายสุระพงษ์ สิธิชัย ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน , นายชัยวรรณ รัตนวีระพันธุ์ ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดน่าน , นางวัชญาณ์ ยอดหล้า ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน , นายนพรัตน์ จิโน ผู้แทนเกษตรจังหวัดน่าน , นางณัฐนรี ศรีชัยยะ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดน่าน และนางรัตติยา ศรีสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการลงพื้นที่คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวมีกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บริหารจัดการขยะ ทำหลุมขยะเปียกลดโลกร้อน การส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา “บักวีต” เพื่อการแปรรูป การจักสานผลิตภัณฑ์จากหญ้าสามเหลี่ยม การแปรรูปไข่เค็ม แคปหมู กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งตามแนวทางหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นต้น

หลังจากนั้นเวลา 14.00 น. คณะกรรมการฯ ได้เดินทางลงพื้นที่คัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ที่ บ้านดอนมูล หมู่ที่ 5 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวมีกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บริหารจัดการขยะ กิจกรรมศูนย์สาธิตลอยฟ้า กิจกรรมตู้ปันปลูก กิจกรรมของกลุ่มอาชีพได้แก่ การทำน้ำพริกข่า แคปหมู จักสาน การทอผ้า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การทำถ้วยรักษ์โลก และการใช้พลังงานทดแทน เป็นต้น

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน