ผอ.สำนักจัดทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ตามยึดพื้นที่ปลูกยางพาราป่าสงวนแห่งชาติ (ลุ่มป่าน้ำยาวและน้ำสวด

140

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ 4 (วังว้า) ท่าวังผา จังหวัดน่าน นายทรงพุฒิ ผอ.สำนักจัดทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ พร้อมด้วยนายมานะ จิตฤทธิ์ ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน เดินทางไปตรวจยึดพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวดตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และตรวจเยี่ยม หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ท่าวังผาพร้อมฟังบรรยายสรุป

นายภูริทัศน์แมตเมือง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงานหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ 4 (วังว้า) ท่าวังผา จังหวัดน่าน รายงานเรื่องประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติปาน้ำยาวและป่าน้ำสวด จังหวัดน่าน เรื่อง ให้ผู้บุกรุก ยึดถือครอบครอง เข้าทำประโยชน์ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพบำสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดๆในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือทรัพย์สินอื่นใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติ บริวณป่าพื้นที่บ้านคัวะ หมู่ 6 ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านให้ผู้บุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสิน ในคดีอาญาที่ 4/2558 มีพื้ที่บุกรุกตรวจยึด จำนวน 14-3-84 ไร่ ประกอบตัวยตันยางพาราอายุประมาณ 5-6 ปีจำนวนประมาณ 840 ต้น สิ่งปลูกสร้างจำนวน 1 หลังโดยทำให้พื้นที่ดังกล่วา มีสภาพโล่งเตียน ปราศจากสิ่งปลูกสร้างและพืชผลอาสิน เพื่อรอการฟื้นฟูให้กลับสภาพเป็นป่า ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน