ปศุสัตว์เคลื่อนที่”เฉลิมพระเกียรติฯ”

122

กรมปศุสัตว์จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ทั่วประเทศ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นี้ กรมปศุสัตว์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม-พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กรมปศุสัตว์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่พร้อมกัน 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการจังหวัดละ 2 วัน ในระหว่างวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราช-กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกำหนดให้มีพิธีเปิดโครงการฯ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย ประจวบคีรีขันธ์ สุพรรณบุรี อุทัยธานี และพะเยา

สำหรับโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ฯ เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เลี้ยงสัตว์ ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสัตว์ เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และยังเป็นการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีแก่สัตว์ทั้งในสถานสงเคราะห์ วัด ชุมชน และในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งกิจกรรมที่ให้บริการนั้น ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพ การรักษาสัตว์ป่วย การส่งเสริมสุขภาพสัตว์ เช่น การถ่ายพยาธิ การผ่าตัดทำหมัน การฉีดวัคซีน การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้น ยังมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องโรคและการป้องกันโรค การจัดการอาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การแปรรูปผลผลิตปศุสัตว์ การตลาดสินค้าปศุสัตว์ และการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและเกษตรกรในเรื่องที่พื้นที่สนใจ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงสัตว์ การเสริมสร้างสุขภาพและ
ป้องกันโรค การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสอดคล้องความต้องการตลาด

นอกจากนี้สัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์ที่จรจัดในที่สาธารณะหรือในสถานสงเคราะห์จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง โดยการดำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ได้มีการบูรณาการหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคในการให้บริการประชาชนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนตลอดไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน