ผู้ว่าฯสิงห์บุรีเป็นประธานประชุมกรรมการโรคติดต่อ

106

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563เวลา 09.00น.
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 22/2563
คณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 16/2563
คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการใช้จ่ายเงินทดรองราชการในการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กรณี covid-19)จังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 20/2563

โดยมีเรื่องทราบและติดตาม คือ
1.รายงานผลการติดตามประเมินสถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
2.รายงานผลการติดตามประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
3.สถานการณ์แรงงานต่างด้าวกับโรคโควิด-19
4.รายงานผลการติดตามประเมินโรงฆ่าสัตว์ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
5.รายงานผลการติดตามประเมินแหล่งศูนย์กระจายสินค้า ระบบการขนส่งขนาดกลางและขนาดย่อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
6.รายงานผลการติดตามประเมินการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

สุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์ จ.สิงห์บุรี/รายงาน