ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

427

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันนี้ ๖ ก.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๒๘ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อเสด็จถึงพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชี ทรงถวายพุ่มเทียนทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงถวายพุ่มเทียนทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทรชินสีห์ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ และพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระวันรัต ถวายอดิเรก จบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จออกจากพระอุโบสถ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถ เสด็จเข้าภายในคูหาพระเจดีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายพุ่มเทียนแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย บูชาพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้น เสด็จไปยังพระวิหารพระศาสดา ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระศาสดา และเสด็จทางด้านหลังพระศาสดา ทรงถวายพุ่มเทียนแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธไสยา เสด็จยังพระวิหารเก๋งค้นทิศตะวันตก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่ายฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น ทรงถือสายสูตรยกฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น ขึ้นกางกั้นพระพุทธชินสีห์จำลองที่ใต้ฐานพระพุทธรูปบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) ทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินสีห์จำลอง

ต่อมาเสด็จไปยังพระวิหารเก๋ง (กลาง) ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนบูชาเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธวชิรญาณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมนุสสนาค

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ทรงถวายพุ่มเทียน แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธปัญญาอัคคะ เสร็จแล้วเสด็จไปยังพระวิหารเก๋งด้านทิศตะวันออกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่ายฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้นทรงถือสายสูตรยกฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น ขึ้นกางกั้นพระพุทธฑีฆายุมหมงคล ที่ใต้ฐานพระพุทธรูปบรรจุพระสรีรางคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตโต)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายพุ่มเทียนแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธโีฆายุมหมงคล เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ก่อนหน้านี้ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ ๕๐ รูป เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตของหลวง ที่ในพระบรมมหาราชวัง ตามราชประเพณี เนื่องในการพระราชกุศลเข้าพรรษา

เวลา ๐๙.๓๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงจุดเทียน พรรษาบูชาพระรัตนตรัย ถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธเทวปฏิมากร

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ และเครื่องราชสัการะ แล้วเสด็จไปทรงจุดรูปเทียนบูชาพระพุทธรูป ณ ปูชนียสถานต่างๆ ถวายพุ่มเทียนบูชาพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ที่ตำหนักและถวายพุ่มเทียนแด่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัด กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

ทรงจุดเทียนพรรษาบูชา พระรัตนตรัย ถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินราช แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการและเครื่องราชสักการะ และถวายพุ่มเทียนแต่พระราชาคณะเจ้าอาวาสวัด แล้วเสด็จไปทรงจุดเทียนพรรษา ถวายพุ่มเทียน ณ ปูชนียสถานในพระอารามนี้