มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงนามร่วมมือพัฒนาศักยภาพด้านเกษตรสมัยใหม่

158

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน และผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์กรมหาชน) หรือ บจธ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการที่ดินให้กับเกษตรกร ที่ขาดแคลนที่ดินทำกิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินอย่างยั่งยืน

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเครือข่ายของ บจธ. เปิดโอกาสให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ไปบริการวิชาการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ โดยส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยังยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของรัฐบาล ส่งผลให้เกิดการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากแก่สังคมไทยอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ มากว่า 86 ปี โดยได้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการเกษตร และนวัตกรรมเทคโนโลยี สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และสังคมประเทศ ซึ่งได้บูรณาการองค์ความรู้ทางด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น พืช สัตว์ ประมง และนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ธนกร วงค์นาง จ.เชียงใหม่/รายงาน