พุทธศาสนิกชนชาวน่าน ร่วมทำบุญตักบาตร ปี 2563

211

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ที่วัดมิ่งเมือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน พุทธศาสนิกชนชาวน่าน ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมี พระคุณพระสุนทรมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง ประธานสงฆ์ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาส นำพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวน่าน และนักท่องเที่ยว ร่วมกันสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ฟังพระธรรมเทศนา ทำวัตร สวดมนต์และบำเพ็ญจิตภาวนา ถวายผ้าอาบน้ำฝน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ทั้งนี้ทางวัดมิ่งเมือง ได้จัดมาตรฐานการป้องกันทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน พร้อมกับเว้นระยะห่าง

โดยวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญของพระพุทธศาสนา ด้วยเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาที่ทรงตรัสรู้ คือ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จนพระอัญญาโกณฑัญญะ บังเกิดดวงตาเห็นธรรมและทูลขอบวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา ทำให้พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ และวันเข้าพรรษานั้น ในช่วงฤดูฝนพระสงฆ์ไปเหยียบต้นกล้าข้าวและพืชอื่น ๆ เสียหาย พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติพระธรรมวินัยขึ้นมา เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน จนกว่าจะผ่านพ้นฤดูฝนไป ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะถือโอกาสนี้ร่วมกันบำเพ็ญกุศล ด้วยการเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน และถวายหลอดไฟหรือเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนแก่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้สำหรับการจำพรรษา และด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน