วัดใหญ่จัดเวียนเทียน แบบ New Normal แค่ 2 ชม.เท่านั้น

388

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา รอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช โดยในปีนี้จัดให้มีการเวียนเทียน เพียง 2 ชม.เท่านั้นและเวียนแบบ New Normal ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 5 ก.ค. ที่บริเวณวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณ บุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางเปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา รอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก

โดยในปีนี้จัดให้มีการเวียนเทียน เพียง 2 ชม. คือ ระหว่างเวลา 15.30 ถึง เวลา 17.30 น. เท่านั้น และเวียนแบบ New Normal เดินเวียนเทียนแบบแถวเดียว ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 ซึ่งบรรยากาศนั้นมีประชาชนต่างนำครอบครัวมาร่วมเทียนเทียนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว จนกระทั่งเวลา 17.30 น.ทางวัดได้ปิดการเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช ตามประกาศไว้ดังกล่าว

 

สำหรับวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานาม และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จน พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์และถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง

ยุทธ์ ไกรโชค จ.พิษณุโลก/รายงาน