พ่อเมืองลับแลนำประชาชนตักบาตรเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา

169

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 63 ที่บริเวณอุโบสถวัดคลองโพธิ์ (พระอารามหลวง ) ต.ท่าอิฐ อ.เมือง นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล .ผวจ.อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจำนวนมาก หลังจากได้ทำบุญตักบาตรและร่วมกันเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการระลึกถึงและเป็นพุทธบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยในวันขึ้น15 ค่ำเดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา วันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้งเห็นธรรม พระโสดาบัน จัดเป็นอริยบุคคลท่านแรกในอริยสงฆ์ วันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ การที่ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและ ได้บวชเป็นพระภิกษุ หลังจากฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้วเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคือ การที่ท่านโกณฑัญญะนั้น ได้บรรลุธรรม และบวชเป็นพระภิกษุ จึงเป็นสาวกรูปแรกของพระพุทธเจ้า เมื่อเปรียบกับวันสำคัญอื่น ๆ ในพระพุทธศาสนา บางทีเรียกวันอาสาฬหบูชา นี้ว่า วันพระสงฆ์ (คือวันที่เริ่มเกิดมีพระสงฆ์) จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

นายประสิทธื ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน