ธ.ก.ส. รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9

145

3ก.ค.63/นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. รับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจเอกชนให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อันนำไปสู่การยกระดับ ความโปร่งใสของประเทศไทย

สำหรับปีนี้ ธ.ก.ส. เป็นสถาบันการเงินเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัล ประกอบด้วย 4 หมวด ได้แก่

หมวด 1 องค์กรปฏิบัติภารกิจอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบต่อผลงานและข้อร้องเรียน

หมวด 2 องค์กรปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม

หมวด 3 องค์กร ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและจริยธรรมสากล และ

หมวด 4 องค์กรดำเนินงานและจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใสเที่ยงธรรม มีมาตรการต่อต้าน การทุจริตและการให้หรือรับสินบน

การจัดงานครั้งนี้ ณ โถงหน้าห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี วันที่ 3 ก.ค.63

ภัคข์ประภัส สุขใส รายงาน