รัฐมนตรีเกษตรฯ เฉลิมชัย ศรีอ่อน ถวายเทียนพรรษา

318

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 63 /เวลา 14.30 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน แก่คณะสงฆ์วัดปรินายกวรวิหาร โดยมีพระพิพัฒน์จริยาลังการ (บุญชู เขมปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปรินายกวรวิหาร เป็นผู้รับถวาย

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 5 กรกฎาคม 2563) ซึ่งประกอบพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดปรินายกวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ รายงาน