สกลนคร ทหารสืบสานประเพณีลงแขกดำนา ให้กำลังพลเรียนรู้

455

กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร สอนให้กำลังพลเรียนรู้วิถีชีวิต ด้วยการสืบสานประเพณีลงแขกดำนา และเพื่อให้ทหารได้สนุกสนานด้วยการแข่งขันจับปลาช่อนและปลาไหล

2 ก.ค.63 /ที่แปลงนาของศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา กรมทหารราบที่ 3 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พันเอกยงยุทธ ขันทวี ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 ได้นำกำลังพลและครอบครัว จำนวน 150 คน จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลงแขกดำนา ประจำปี 2563

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลูกฝัง อนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีลงแขกดำนา และสร้างความรักความสามัคคีในหน่วย เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา การลงแขกดำนานั้น เป็นวัฒนธรรมประเพณีแห่งความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน สังคมชาวนาแสดงถึงน้ำใจที่คนในหมู่บ้านมอบให้กัน ในการช่วยเหลือกิจการงานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว

ปัจจุบันวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดมายาวนานของคนไทยนับวันที่จะสูญหายไป เพราะมีเทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ามาแทนที่ อีกทั้งระบบเศรษฐกิจที่ใช้เงินตราเป็นตัวกำหนด ดังนั้น จึงให้กำลังพลได้เรียนรู้เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป ซึ่งกิจกรรม ดังนี้. การเรียนรู้การถอนกล้าข้าว การลงแขกดำนา แข่งขันดำนา แข่งขันจับปลาช่อนและปลาไหล โดยกำลังพลในหน่วยจับปลากันอย่างสนุกสนาน และรับมอบรางวัลให้ผู้ชนะ

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/ รายงาน