เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์ สวนอินทผลัมทองเอน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

578

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี พร้อม ดร.ประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี ชุมพล ปาลวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร-มานิตย์ มีศิริ เกษตรอำเภออินทร์บุรี-สุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมผู้สื่อข่าว- เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 25 คน เดินทางเข้าชมสวนอินทผลัม หมู่ที่ 7 ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ของนายบุญลือ สุขขะ เกษตรกรบ้านล่องกระเบา เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้การทำข่าวประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตรที่ถูกต้องอย่างทั่วถึงและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจข้อมูลข่าวสารนโยบายและผลการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมการเกษตรให้สื่อมวลชนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีแห่งใหม่

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ในจังหวัดสิงห์บุรีมีเกษตรกรผู้ปลูกอินทผลัม จำนวน 24 ราย มีพื้นที่ปลูก จำนวน 38 ไร่ กระจายอยู่ทั่วทุกอำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งอินทผลัมจะให้ผลผลิตปีละครั้งในช่วงเดือน มิถุนายน-สิงหาคม ในปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 4,000 กิโลกรัม ราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 300-500 บาท ทั้งนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีได้มีการส่งเสริมเกษตรกรในการให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลอินทผลัมการเฝ้าระวังและป้องกันศัตรูพืช การส่งเสริมด้านการตลาดผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อต่างๆและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

นายบุญลือ เจ้าของสวนอินทผลัม เล่าว่า แต่เดิมตนเองทำงานบริษัทเป็นเซลล์ขายน้ำมันเมื่อว่างจากงานบริษัทก็ได้ศึกษาจากเพื่อนที่ทำอินทผลัมด้วยกัน มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนามาทำสวนอินทผลัม พันธุ์บาฮี เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่ต้องใช้น้ำบาดาลทำการเกษตร อินทผลัม เป็นพืชที่กำลังได้รับความนิยมในประเทศไทย แต่จะเน้นไปในเรื่องของการนำมาประทานสด รสกรอบหวาน มีราคาสูง โดยราคาที่สวนฯเริ่มต้น 400-500 บาทต่อกิโลกรัม จำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้นที่และจำหน่ายผ่านทางตลาดออนไลน์ โดยในเดือนกรกฏาคมจะมีการเปิดสวนในรูปแบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับการชม ชิม ช้อป ที่สวนอินผลัมทองเอนและได้เรียนรู้เทคนิคการปลูกอินทผลัมและตัดผลจากต้นด้วยตนเองอีกด้วยทั้งนี้หากสนใจท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายบุญลือ สุขขะ โทร.081-6650077