สวนสุนันทามอบ 220 ทุน บรรเทาความเดือนร้อน นศ.จาก COVID-19

222

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบข้าวสารปันสุข ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือนร้อนให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักเป็นอย่างมากถึงผลกระทบที่นักเรียน นักศึกษา ได้รับจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีแนวทางในการช่วยเหลือและบรรเทาให้นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคดังกล่าว โดยมอบเป็นทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 220 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านผู้บริจาคทุนการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา อันจะเป็นการเสริมสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ ของประเทศ จึงได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน สมดังที่ตั้งใจไว้ ประกอบกับได้รับความอนุเคราะห์จากประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ) ได้บริจาคข้าวสารปันสุข จำนวน 2,000 ถุง ให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยส่งต่อให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคดังกล่าว

ด้านตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้บริจาคที่ได้กรุณามอบทุนทรัพย์และข้าวสารปันสุขเพื่อเป็นทุนการศึกษาและใช้ในการดำรงชีพ อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมเกื้อกูลให้ได้นำไปพัฒนาสร้างความรู้ความสามารถ ให้สำเร็จการศึกษาได้ตามที่มุ่งหวัง อีกทั้งยังเป็นการ แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในสถานการณ์ปัจจุบันเช่นนี้ด้วยอีกทางหนึ่ง ซึ่งนักเรียน นักศึกษา ขอสัญญาและตั้งปณิธานต่อผู้บริหารและท่านผู้บริจาคทุนการศึกษาทุกท่านว่าจะประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นคนดี ขยันศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และเมื่อจบการศึกษาแล้ว ไม่ว่าจะไปทำงานในด้านใด ก็จะนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้กับงานที่ทำให้เต็มความรู้ความสามารถ ก่อให้เกิดชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ สมดังที่ท่านผู้บริจาคทุนการศึกษาและมหาวิทยาลัยฯ ได้มุ่งหวังไว้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน