สวนสุนันทาต้อนรับนักศึกษาใหม่’63 ปฐมนิเทศออนไลน์

312

29มิ.ย.63 /มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (ผ่านระบบออนไลน์) ทางเพจ facebook กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พร้อมด้วยผู้บริหาร กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ด้วยความยินดียิ่ง พร้อมให้แนวทางการดำเนินชีวิตอย่างไรให้ประสบความสำเร็จทั้งที่อยู่ในรั้วและนอกรั้วมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมด้านวิชาการ สันทนาการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้รับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแห่งนี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ด้วยความยินดียิ่งมา ณ โอกาสนี้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน

#www.ssru.ac.th