SMEsสะท้อนปัญหาการเข้าถึง Soft Loan แบ็งค์ชาติ ช่วยรายย่อยนอกระบบธนาคาร

401

สภาเอสเอ็มอีพบผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อสะท้อนปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ 500,00 ล้านบาท สำหรับ SMEs

26 มิถุนายน 2563 นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย ดร.ศุภชัย แก้วศิริ รองประธานอาวุโส และประธานโครงการ SMEs Smart Province นายอรุณัฐ ปุณยกนก รองประธานและเลขาธิการ และนายสุปรีย์ ทองเพชร รองประธาน และนายกสมาคมการค้าวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ไทย เข้าพบ นายจาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เพื่อสะท้อนปัญหาของผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าถึงสินเชื่อ Soft Loan 500,000 ล้านบาท สำหรับ SMEs ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแล เช่น กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบธนาคาร กลุ่มที่เป็น NPL แต่ยังดำเนินธุรกิจอยู่ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนแนวทางที่จะทำให้ SMEs ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบธนาคารได้ แนวทางการพัฒนา SMEs ในระดับจังหวัดด้วยโมเดล SME Smart Province และ Roadmap การพัฒนายกระดับ SMEs เข้าสู่ SMEs 4.0 ที่สามารถนำข้อมูลการดำเนินธุรกิจมาใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อในรูปแบบ Fin Tech

สภาเอสเอ็มอีมองว่าหลังสถานการณ์โควิด-19 เศรษฐกิจทั่วโลกจะเข้าสู่ Economic Restarting จึงควรที่จะโฟกัสไปที่กลุ่มปัจจัยสี่เป็นหลัก ตั้งแต่การเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร การแปรรูปขั้นต้น ไปจนถึงการส่งมอบไปถึงมือผู้บริโภค หากกลุ่มนี้สามารถขับเคลื่อนไปได้ก็จะผลักดันให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนตามกันไปได้ทั้งระบบ

Thai SMEs Council
#ThaiSMEsCouncil #SMEs #สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี #PostCOVID19 #ปัจจัยสี่ #EconomicRestarting

WC รายงาน