กรรมาธิการการศาสนาฯ ขับเคลื่อน“ส่งเสริมศีลธรรมเชิงรุก” ที่นครพนม

328

27 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. ที่วัดคามวาสี ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม คณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดการอบรมเชิงรุกถึงรากหญ้า จัดโครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชน เรื่องปลุกพลังเสริมสร้างคุณธรรมเยาวชนไทยยุคใหม่ เพื่อนำความรู้ถึงกับเด็กเยาวชนในพื้นที่ รวมถึงแลกเปลี่ยนและรับข้อมูลจากสถานที่จริง เพื่อนำไปสู่การศึกษาและแก้ไขปัญหาเรื่องศีลธรรมในภาพรวม

ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้กล่าวทักทายกับน้องๆ นักเรียน วิชาศีลธรรมเป็นวิชาที่หายไปนาน แต่อีกไม่นานนี้น้องๆ จะได้วิชาศีลธรรมกลับมา เด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้า ในการศึกษาปัจจุบันมีความแตกต่างจากในอดีตด้วยข้อมูลและความรู้สามารถอยู่ในโลกออนไลน์นักเรียนนักศึกษาสามารถร่ำเรียนได้จากระบบออนไลน์โดยตรงซึ่งต่างจากในอดีตที่ความรู้ที่จะนำไปสอบแข่งขันรวมถึงเลื่อนลำดับชั้นจะมีแต่ในหนังสือเป็นหลัก

ทั้งนี้การศึกษาทางด้านวิชาการมีความจำเป็นต้องมีศีลธรรมควบคู่ไปด้วย จากการทดสอบความรู้ของนักเรียนโดยวิทยากร แม้เพียงศีล5 นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่ามีอะไรบ้าง!! เรื่องนี้น่าเป็นห่วง ดังนั้นเป็นงานชิ้นสำคัญของคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ที่จะต้องผลักดันสิ่งที่เป็นพื้นฐานความรู้ในพุทธศาสนาที่จะเป็นพื้นฐานหลักในการเด็กเยาวชน อยู่ในกรอบศีลธรรมและจะส่งผลไปถึงอยู่ในกรอบของกฎหมาย เมื่ออยู่ในกรอบของกฎหมายก็จะทำให้ลดปัญหาฉ้อโกง ทุจริต คอร์รัปชัน ยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันเราสูญเสียงบประมาณชาติเพื่อนำไปแก้ปัญหาคนดีที่เสียแล้วไปเป็นอันมาก

นางมนพร เจริญศรี ส.ส.จังหวัดนครพนม และโฆษกคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ กล่าวว่าการจัดงานนี้ต้องการให้เด็กๆ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของเด็กเยาวชน เพราะปัจจุบันเป็นที่ทราบว่าเด็กเยาวชนใช้เวลาที่ไม่ก่อประโยชน์เป็นอันมาก ตนจึงอยากจะให้เยาวชนเข้าใจและตระหนัก การเป็นนักเรียนที่ดี การเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นเสาหลักเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและขัดเกลาให้เด็กเป็นเด็กดีของสังคม

นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล รองคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ กล่าวว่าในฐานะประธานในพิธีว่าตนมีความปีติใจและดีใจที่ได้ร่วมงาน เพราะเป็นการส่งเสริมเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าจังหวัดนครพนมมี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา เอกลักษณ์ ศิลปะที่ดีงามเป็นเวลานานมาแต่ครั้งอดีตโดยมีพุทธศาสนาเป็นพื้นฐาน จะเห็นได้จากมีพญานาคที่ดูแลพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ สิ่งนี้ควรสงวนรักษาไว้เพื่อพัฒนาให้เด็กๆ เป็นคนเก่งคนดีของสังคม ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ ตนต้องขอบคุณ ส.ส.มนพร เจริญศรีและข้าราชการรวมถึงนักการเมืองในท้องถิ่นเป็นอย่างมากที่ได้ประสานการจัดกิจกรรมนี้

พระครูปลัดกวีวัฒน์, ดร. (ธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร หัวหน้าสำนักงานพระสอนศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในฐานะที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการพระพุทธศาสนาฯ ได้เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ “คุณธรรมจริยธรรมสำคัญอย่างไร…สำหรับเยาวชนยุคใหม่?” ให้กับนักเรียนในพื้นที่ อำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม ได้แสดงความเห็นว่า เยาวชนในวันนี้อยู่ในสถานการณ์ที่น่าห่วงใยด้วยสังคมในปัจจุบันได้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เยาวชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือชนบท และยังสามารถเข้าถึงทุกเนื้อหาทั้งที่เป็นประโยชน์และเนื้อหาที่สุ่มเสี่ยงต่าง ๆ

ดร.เพชรวรรต กล่าวว่าเยาวชนจำเป็นอย่างที่ที่จะต้องมีตัวกรองทางสังคม การคิดวิเคราะห์ ประกอบการตัดสินใจบนหลักคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมอันดีตามหลักพระพุทธศาสนา จึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในสังคมต้องช่วยกันสร้างพื้นที่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น เพื่อจะสร้างให้เยาวชนวันนี้มีคุณภาพ สามารถนำพาประเทศชาติบ้านเมืองในอนาคตต่อไปได้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน