ศึกษาธิการจังหวัด”เชียงใหม่-ชายแดนใต้”ยืนยันพร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้แน่นอน

139

ศึกษาธิการจังหวัดพื้นที่ “เชียงใหม่-ชายแดนใต้ ยืนยันพร้อมเปิดเรียน 1 ก.ค.นี้แน่นอน พร้อมยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส

ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และได้มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น

นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ว่า เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ทางคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (คศจ.) ได้มีการวางมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้แจ้งให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักในการป้องกันโรค

พร้อมจัดการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing)

“ต้องยึดหลักว่า “มีไข้ ไม่สบาย หยุดเรียน พบหมอ” และจัดทำแผนมาตรการป้องกัน และรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมาตรการป้องกันหรือคู่มือการป้องกันของส่วนราชการจากต้นสังกัด” นายกิตติ์ธเนศ กล่าว

นอกจากนี้ ยังได้แจ้งให้ทุกสถานศึกษาจัดทำข้อมูลประวัติสุขภาพ ความพร้อมของนักเรียน บุคลากร หรือผู้มาติดต่อในสถานศึกษา และให้นำมาตรการของต้นสังกัดไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นสำคัญ

ด้าน ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะผู้ดูแลศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ได้แก่จังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและ 4 อาเภอของจังหวัดสงขลา) เปิดเผยว่า สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพร้อมเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้แน่นอน

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน