สภาสวนสุนันทามีมติอนุมัติแต่งตั้ง ผศ. ใหม่ เสริมศักยภาพวิชาการชี้วัดความสำเร็จอย่างยั่งยืน

297

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 7 / 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

1.อาจารย์ ดร.มาธินี คงสถิตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณะวิทยาการจัดการ เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.มาธินี คงสถิตย์

ผศ.ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์

ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และประชาคมสวนสุนันทาทั้งมวล ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในโอกาสที่ได้รับเกียรติยศ และความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้ พวกเราภูมิใจและเชื่อมั่นว่า ท่านจะร่วมเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สวนสุนันทาต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน