สนับสนุนแบ่งปันต้านโควิด-19

181

23 มิ.ย.63 /นางสาวสุรีพร เอี่ยมจตุรภัทร สรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นายภุชงค์ ธงสอาด สรรพสามิตพื้นที่สาขาบางสะพาน นำแอลกอฮอล์สำหรับล้างทำความสะอาดมือ ไปมอบเพิ่มเติมอีกจำนวน 30 ขวด เพื่อร่วมสนับสนุนและป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 ใช้ในการดูแลนักเรียนในช่วงเปิดเทอม และในการจัดประชุมผู้ปกครอง โดยมีนายสายชล ชนะภัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.นาหูกวาง/ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ นางสิริกร ธงสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครองและนักเรียนรับมอบ

ขณะเดียวกันโรงเรียนฯ ได้มอบผลิตภัณฑ์ขนมปังแหยมมะม่วงหาวมะนาวโห พร้อมเครื่องดื่มน้ำอัญชัน และน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ จากผลผลิตโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารกลางวันเด็กนักเรียน ของโรงเรียนฯในการเข้าร่วมโครงการครัวปันอิ่ม โดยมีนายภุชงค์ ธงสอาด เป็นผู้แทนรับมอบ