ส.ป.ก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ( กพอ.) ครั้งที่ 3/2563

174

22 มิ.ย.63 /ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้อำนวยการสำนักฎหมาย และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2563 โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

ทั้งนี้มีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวม 14 กระทรวง เข้าร่วมประชุม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

สำหรับ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและหน่วยงานสำคัญที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน)
6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
7. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
9. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
10. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
11. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
13. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
14. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
15. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
16. เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
17. ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย(นายกลินท์ สารสิน)
18. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(นายสุพันธ์ มงคลสุธี)
19. เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(นายคณิศ แสงสุพรรณ)
20. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
21. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
22. ประธานสมาคมธนาคารไทย(นายปรีดี ดาวฉาย)