มติ ครม. เคาะข้าราชการ ประชาชนสวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

1043

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)

วธ. จัดทำแผนส่งเสริม-สนับสนุนผ้าไทย ตามมติ ครม. เน้นบูรณาการภาคีเครือข่ายสร้างความตระหนักรู้-อนุรักษ์-สืบสาน-ต่อยอด จัดทำฐานข้อมูลผ้าไทย-พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามที่กระทรวงมหาดไทย เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยมีสาระสำคัญ อาทิ ส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน

จัดทำแผนงาน/โครงการรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองเพื่อให้เกิดความยั่งยืน สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการรณรงค์ระหว่างภาครัฐ/เอกชน และประชาชน รวมทั้งจัดให้มีการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทยผลิตเป็นสินค้าต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัดและชุมชนต่าง ๆ

นายอิทธิพล กล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติครม. ดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรม จึงจัดทำแผนการบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยมีสาระสำคัญ ประกอบด้วย

1. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและการเสริมสร้างพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ความเกี่ยวข้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม โดยใช้ชุมชนเป็นฐานอนุรักษ์พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม ผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมทั้งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น

3. ความเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม “สืบสาน รักษา ต่อยอด และปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยหลักธรรมาภิบาล” และยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม

4. เป้าหมายของแผนการบูรณาการฯ เพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การสร้างมูลค่าให้กับผ้าไทย และสร้างความตระหนักรับรู้ การอนุรักษ์ สืบสานมรดกภูมิปัญญาผ้า รวมทั้งยังเป็นสิ่งสะท้อนวิถีชีวิตของชุมชนและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

5. แผนการบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ประกอบด้วย 3 แผนหลัก คือ 1) แผนการจัดทำฐานข้อมูลผ้าไทย โดยรวบรวมเนื้อหาสาระและข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัด

2) แผนการพัฒนา/ต่อยอดและการส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไทย โดยจัดให้มีการอนุรักษ์ต่อยอดภูมิปัญญาเกี่ยวกับการแปรรูปผ้าไทยผลิตเป็นสินค้าต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และสร้างเศรษฐกิจฐานรากในระดับจังหวัดและชุมชนต่าง ๆ

3) แผนการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ หน่วยงาน/องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ทั้งนี้ แผนการบูรณาการฯ ดังกล่าว กระทรวงวัฒนธรรมจะเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อหารือและบูรณาการการทำงานร่วมกันต่อไป

“ที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยผ่านกิจกรรมและโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผ้าไทยนับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแสดงถึงวิถีชีวิตภูมิปัญญาของคนไทย ควรอนุรักษ์ สืบทอด ต่อยอด ให้คงอยู่สืบไป” รมว.วธ. กล่าว