สวนสุนันทาป้องกันอัคคีภัย

210

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทารับมอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย พร้อมขยายความคุ้มครองถึงทุกวิทยาเขต

19 มิ.ย.63 / ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย จากตัวแทนบริษัทประกันภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32

วัตถุประสงค์การจัดทำประกันอัคคีภัยในครั้งนี้ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินของทางราชการอันอาจจะเกิดจากเหตุเพลิงไหม้ โดยคุ้มครองทรัพย์สินของทางราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศูนย์ให้การศึกษากรุงเทพมหานคร รวมไปถึงวิทยาเขตและศูนย์ให้การศึกษาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอีก 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตจังหวัดนครปฐม ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดระนองอีกด้วย

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน