นิเทศศาสตร์สวนสุนันทา ร่วมศึกษาโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล กับ กสทช.

218

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ร่วมเป็นกลุ่มตัวอย่างในโครงการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล ของ กสทช.

ดร.บัญยง พูลทรัพย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เข้าร่วมการประชุมในวงจํากัด (Focus Group) ใน “โครงการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล” ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อศึกษา รวบรวมปัญหาและข้อเท็จจริงเชิงลึกในการดําเนินกิจการของผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล พร้อมเสนอแนะแนวทางและมาตรการท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลให้สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรม ภายใต้สภาวะเทคโนโลยีที่มีการเปลื่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ในระยะยาว

โครงการนี้จัดขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) โดยสํานักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับสํานัก บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ขอขอบคุณ
ภาพ / ดร.บัญยง พูลทรัพย์
จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน