“มนัญญา”ขับเคลื่อนผลิตน้ำยางคุณภาพ

265

มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รมช.มนัญญา ชูอุปกรณ์จราจร ยกระดับเกษตรกรสวนยาง หนุนสร้างคุณภาพน้ำยางพารา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสาธิตการผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติ แก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาด

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสาธิตการผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติ และการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต ของสถาบันเกษตรกร พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษา และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

รวมทั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เปิดเผยภายหลังการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสาธิตการผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติ และการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตว่า ตามนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราในภาครัฐเพิ่มขึ้น สำหรับ ปี2563 กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท กำหนดแผนใช้เสาหลักนำทางยางธรรมชาติ จำนวน 289,635 ต้น เพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราของเกษตรกรปริมาณ 34,481 ตัน โดยคาดว่าจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 71%” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุ่งเน้นให้เกษตรกรยึดหลักการตลาดนำการผลิตเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าล้นตลาดและ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ปฏิรูปภาคการเกษตร โดยส่งเสริมการผลิตควบคู่กับการขยายช่องทางการตลาด

ทั้งนี้ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสะท้อน จำกัด ได้ให้ความสำคัญ กับการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยมีการส่งเสริมให้สมาชิกวางแผนการผลิตควบคู่กับการวางแผน การตลาด และพัฒนาการแปรรูปผลผลิตน้ายางพารา เพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้การกับกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือสถาบันเกษตรกร ในการด้านพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต และการลงทุนเพิ่มกำลังการผลิต “ซึ่งเชื่อมั่นว่า สถาบันเกษตรกรจะมีศักยภาพผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราของภาครัฐตามนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติและการผลิตแผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีตของสถาบันเกษตรกร ซึ่งโครงการการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานรัฐบาล จัดขึ้นเพื่อชี้แจงนโยบายการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาครัฐให้กับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตการผลิตหลักนำทางยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Guide Post : RGP)

รวมทั้งเพื่อวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามปริมาณและมาตรฐานตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนด โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงคมนาคม จะดำเนินการซื้อน้ำยางพาราจากเกษตรกรชาวสวนยางผ่านสหกรณ์การเกษตร เพื่อร่วมมือในการนำอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยทางถนนที่ผลิตจากยางพารา ได้แก่ แผ่นยางธรรมชาติครอบกำแพงคอนกรีต (Rubber Fender Barrier : RFB) และหลักนำทางจากยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post : RGP) สำหรับนำไปใช้ประโยชน์เป็นอุปกรณ์ทางด้านการจราจรและอำนวยความปลอดภัยในหน่วยงานของกระทรวงคมนาคม เพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนน และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2563 – 11 มิถุนายน 2568

โครงการฯ ดังกล่าวนอกจากจะลดความสูญเสีย ช่วยสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบนท้องถนน และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้และอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืน

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน