ข่าวดี!สวนสุนันทาขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

303

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ / ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ www.ssru.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ภาคปกติ)
– สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
– สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
– สาขาวิชาดนตรี (ดนตรีไทยและดนตรีสากล)
– สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
– สาขาวิชาจิตรกรรม

กำหนดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 22 มิถุนายน 2563 สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานชั้น 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2160-1388 ต่อ 103,104,105

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ภาคปกติ)
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 021601438 ต่อ 24-26 เว็บไซต์ www.fit.ssru.ac.th #dek63 #รอบ5 #เด็ก63

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ
– แขนงวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
– แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
– แขนงวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0624913343 หรือ 0638788208 เว็บไซต์ www.cls.ssru.ac.th

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (ภาคปกติ)
สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ
สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด
สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ
สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต
สาขาวิชารัฐศาสตร์
– แขนงการเมืองการปกครอง
– แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 22 มิถุนายน 2563 สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 021601182 เว็บไซต์ www.cim.ssru.ac.th/ #dek63 #รอบ5 #เด็ก63

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 23 มิถุนายน 2563 สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 021601144 # 0 เว็บไซต์ https://sci.ssru.ac.th/home #dek63 #รอบ5 #เด็ก63

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน