เสริมศักยภาพบุคลากร กทม. ผ่านบทเรียนออนไลน์

176

ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร

17 มิ.ย. 63/นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้แก่ข้าราชการของกรุงเทพมหานคร ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งกำหนดเป้าประสงค์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถทำงานได้ ทำงานดี มีผลงานโดดเด่น พัฒนาผู้อื่นได้ พร้อมทั้งเสริมสร้างความเป็นผู้นำ และสามารถบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

อย่างไรก็ตามยังรวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งมีข้อจำกัดในการจัดฝึกอบรม ทั้งนี้ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามารถเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ ได้ตามความสนใจทางช่องทางออนไลน์ ที่สถาบันฯ จัดทำขึ้น ซึ่งจัดแบ่งเป็นหมวดความรู้ อาทิ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาองค์กร กฎหมายและระเบียบทางราชการ และในอนาคตสถาบันฯ จะผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มเติม ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th/training/page/sub/19521/title/0/info/203932/ หรือ https://1th.me/bjeZc ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้เช่นกัน

ภัคข์ประภัส สุกใส รายงาน