โรงเรียนสังกัด กทม. พร้อมเปิดภาคเรียน

452

กทม.เตรียมโรงเรียนในสังกัด 437 แห่ง เข้ม 50 เขตร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 ที่กำหนดเปิดวันที่ 1 ก.ค.63 นี้ มั่นใจปลอดภัยจากโควิด-19

ศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร

17 มิ.ย.63/ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมเปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 437 โรงเรียน พร้อมกันในวันที่ 1 ก.ค.63 โดยระหว่างนี้ได้กำชับโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ขณะเดียวกันได้ประสานการปฏิบัติงานกับให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เช่น ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องพยาบาล โรงอาหาร ตลอดจนให้โรงเรียนแต่ละแห่งจัดโต๊ะเรียนและโต๊ะรับประทานอาหารของนักเรียนให้มีการเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร (Physical Distancing) รวมถึงการใช้นวัตกรรมต่างๆ

สำหรับการเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน เช่น ฉากกั้นระหว่างโต๊ะเรียน โต๊ะรับประทานอาหาร นอกจากนี้ได้กำชับให้โรงเรียนเตรียมจัดตั้งจุดคัดกรองนักเรียนด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน รวมทั้งกำชับให้โรงเรียนแต่ละแห่งใช้แอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มที่ทางราชการกำหนด เช่น “ไทยชนะ” เพื่อบันทึกการเข้า-ออก ของแต่ละบุคคลที่เข้า-ออกพื้นที่โรงเรียน ให้ติดตั้งจุดทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพื่อให้นักเรียนและบคุลากรในโรงเรียนสามารถล้างมือได้บ่อยๆ

ที่สำคัญยังได้จัดตารางการเรียนการสอนที่เหมาะสม เช่น งดการเรียนการสอนในพื้นที่แออัด จัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามแนวทางของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย 4 ช่องทาง หรือ 4 ON ได้แก่ Online, On air, On hand และ On site ตามความเหมาะสมของนักเรียนและเนื้อหาการเรียนรู้

ทั้งนี้หลายโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครหลายแห่งในพื้นที่เขตได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 จึงขอให้ประชาชนมั่นใจในความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563 ที่กำหนดเปิดในวันที่ 1 ก.ค.63 นี้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน