“ปศุสัตว์”ชวนเกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่ไม่ใช้กรง ตลาดโลกขานรับ

865

กรมปศุสัตว์ ชูสวัสดิภาพสัตว์ เปิดรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง เผยไก่ไข่อยู่สบาย ลดความเครียด มีสุขภาพแข็งแรง ลดความจำเป็นการใช้ยาปฎิชีวนะหรือสารเคมีอื่นๆ ระบุตลาดโลกต้องการ ชวนเกษตรกรเปลี่ยนวิธีคิดสู่แนวทางธรรมชาติ

กรมปศุสัตว์ ยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ในฟาร์มไก่ไข่ เตรียมเปิดขอบข่ายการรับรองใหม่สำหรับมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) ซึ่งเป็นรูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่สนใจหลักสวัสดิภาพสัตว์ภายในฟาร์มเลี้ยงสัตว์

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์ในฐานะเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแลการเลี้ยงไก่ไข่ในประเทศ พร้อมเปิดขอบข่ายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง ที่เป็นการต่อยอดจากมาตรฐานฟาร์ม (GAP) สำหรับผู้ประกอบการและเกษตรกรที่สนใจ เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ทางเลือกสำหรับผู้บริโภค โดยไข่ไก่จากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบไม่ใช้กรงหรือ Cage free egg นั้น เน้นการผลิตโดยคำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) เลี้ยงไก่ไข่ในแบบนอกกรง ทำให้ไก่สามารถคุ้ยเขี่ย ไซร้ขนทำความสะอาดร่างกาย และเกาะคอน ซึ่งเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติได้ ส่งผลให้ไก่ไข่อยู่สบาย ลดความเครียด มีสุขภาพที่แข็งแรง ลดความจำเป็นในการใช้ยาปฎิชีวนะหรือสารเคมีอื่นๆ ภายในฟาร์ม จึงเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์

นอกจากนี้การรับรองการผลิตไข่ไก่ไม่ใช้กรงดังกล่าวยังเป็นการริเริ่มยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดโลกในอนาคต เนื่องจากข้อมูลการบริโภคไข่ไก่ในตลาดกลุ่มสหภาพยุโรป พบว่าผู้บริโภคให้ความสนใจไข่ไก่จากระบบ ไม่ใช้กรงโดยมีมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาท ในปี 2560 และขณะนี้ในหลายประเทศในสหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ และออสเตรเลีย ฯลฯ ได้มีการสนับสนุนให้เลี้ยงแม่ไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง จึงมีแนวโน้มว่าความต้องการไข่ไก่ไม่ใช้กรงจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอีก

สำหรับในประเทศไทยในปัจจุบันเริ่มมีผู้ประกอบการบางราย เช่น เทสโก้ โลตัส หรือผู้นำร้านอาหารฟาสฟูดส์แม็คโดนัลล์ เป็นรายแรกๆ ที่ให้ความสนใจในการใช้ไข่ไก่ cage free โดยประกาศว่าในอนาคตสินค้าไข่ไก่ทุกฟองที่จำหน่ายหรือใช้เป็นวัตถุดิบจะต้องมาจากฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง เท่านั้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทยให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดโลก

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการฟาร์มไก่ไข่ของเครือบริษัทต่างๆ รวมถึงเกษตรกรรายย่อย ให้ความสนใจปรับการเลี้ยงให้เข้าสู่มาตรฐานนี้แล้วหลายราย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถขอข้อมูลการรับรองได้ที่กลุ่มรับรองด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โทรศัพท์ 02-653-4444 ต่อ 3133

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคสนใจ สามารถเลือกซื้อไข่ไก่ไม่ใช้กรงได้ตามสถานที่จำหน่ายไข่ไก่ในห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่จำหน่ายไข่สด”ปศุสัตว์ OK “ เพื่อให้มั่นใจว่า ไข่ไก่ทุกฟองมีมาตรฐานความปลอดภัย และตรวจสอบย้อนกลับได้

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน